HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประชุมเครือข่าย C-วิจัย และ เครือข่าย C-อพ.สธ.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จัดประชุมร่วมคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย (เครือข่าย C-วิจัย) และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

(เครือข่าย C-อพ.สธ.) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้อง VIP ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม

และพัฒนาเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

พร้อมด้วย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

ผู้อำนวยการเทคโนธานี นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน เครือข่าย อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

และนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ Innovation Hub (Creative Economy) ต่อมาในช่วงบ่าย

สมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดินทางเข้าศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลองไผ่ (ศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่) และศุนย์ฝึกอบรม โครงการ อพ.สธ. คลองไผ่อีกด้วย

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template