HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๓ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

There are no translations available.

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี

อาจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ (ในฐานะนักศึกษา) และศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ ผลของการเรียงตัวในระบบอัลลอยของสารกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V : การศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงคำนวณ”

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ (ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง  “ สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกของเซรามิก CaCu3Ti4 O12 เตรียมโดยวิธีการปลูกผลึกจากสารละลาย” 
ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิงได้ที่นี่

joomla template