HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ประชุมเครือข่าย C-วิจัย และ เครือข่าย C-อพ.สธ.

There are no translations available.


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ

ด้านการวิจัย (เครือข่าย C-วิจัย) และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.)

เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้อง VIP ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

joomla template