HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12

เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย  ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โทร 0932678944

joomla template