HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

และหน่วยงานอื่นๆ กำหนดจัด การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  ครั้งที่ 7  ภายใต้หัวข้อเรื่อง

ความริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน ระหว่าง

วันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา

อ.เมือง จ.ชลบุรี  โดยการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน

การสัมมนาวิชาการประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสังคม

2.ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านอุตสาหกรรมและการค้า

3.การเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่ กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจนำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยปิดรับสมัคร

การส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สามารถส่งมาที่

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

www.vijaichina.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองนโยบายและแผนการวิจัย

โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 306

joomla template