HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

วันที่ 13 -14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

สามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ www.conference.sru.ac.th/sruconference2018

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 077913341

joomla template