HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย UMAP Research Net 2018

สกอ.ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net

เพื่อขอรับทุนสนับสนุน โดยหัวหน้าทีมวิจัยต้องนำเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง

จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและนำส่งไปยังสำนักเลขาธิการ UMAP ในรูปแบบไฟล์

เอกสาร PDF ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์

http://umap.org/is/6137


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

โทร 02-6104408

joomla template