HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วช.ลงนามความร่วมมือสร้างมาตรฐานวิจัยในคนร่วมกับสถาบันภาคี

There are no translations available.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับมูลนิธิส่งเสริม

การศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง พิธีลงนามในครั้งนี้

เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ของสถาบันและแบบสหสถาบันให้สอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี และหลักจริยธรรมการวิจัยในคน

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เข้าร่วมลงนามพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานสถาบันภาคีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กว่า 40 หน่วยงาน

ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

joomla template