HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยน

แปลงกาญจนบุรี" ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://rdi.kru.ac.th เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2561


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

034-534030

joomla template