HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด และ นายดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสได้รับ

"รางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีมาก" จากผลงานเรื่อง "การประยุกต์ใช้

แนวคิดลีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" (Applying the LEAN Concept of Efficiency Incensement

of Budget Allocation for Research Project of Suranaree University of Technology)

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

joomla template