HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สบวพ.เข้าร่วมประชุมวิชาการRANC2018

There are no translations available.

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ

เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018) ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมธรรมรินธนา จังหวัดตรัง การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์

และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากงานวิจัยที่มีประโยชน์

ต่อชุมชนและประเทศชาติ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ซึ่งกันและกัน

และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาค ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน

joomla template