HOT NEWS

PDFPrintE-mail

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2561 ครั้งที่ 11

There are no translations available.

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

(Suranaree Innovation Contest 2018) ณ Terminal 21 Korat โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้มีผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 15 ผลงาน เป็นผลงานและผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับนำไปต่อยอดและ

สนับสนุนการพัฒนา Start up หรือ Smart Farm อีกทั้งยังเป็นผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 4.0

โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลดังนี้

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรได้แก่

ชื่อผลงาน "นวัตกรรมการสร้างเครื่องกำจัดตะกรันในท่อส่งน้ำบาดาล"

เจ้าของผลงาน รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภาและคณะ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1.ชื่อผลงาน " SuraSole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า"
เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ และคณะ

2.ชื่อผลงาน "Smart Mattress" เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วิภาวี หัตถกรรม และคณะ

3.ชื่อผลงาน "เครื่องหว่านข้าวโดยอัตโนมัติโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ"
เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา และคณะ 

ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template