HOT NEWS

PDFPrintE-mail

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

There are no translations available.

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

แสดงความยินดีแด่พนักงานผู้มีผลงานดีเด่น ในการประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 มทส. ดังนี้ ผู้มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลจากหน่วยงาน

ภายนอก ได้แก่ นายดามธรรม จินากูล และ นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด สถาบันวิจัยและพัฒนา

ได้รับรางวัล "การนำเสนองานวิจัยแบบบรรยายระดับดีมาก" จากผลงานเรื่อง "การประยุกต์ใช้แนวคิดลีน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"

(Applying the LEAN Concept of Efficiency Incensement of Budget Allocation for Research Project

of Suranaree University of Technology)" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

joomla template