HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ม.ราชพฤกษ์ขอเชิญส่งบทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อรวบรวมงานวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ โดยวารสารได้รับการประเมินคุณภาพจาก

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์

www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โทร 024326101-5 ต่อ 1220

 

joomla template