HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฎอุดรธานี

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จัดโครงการประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

"ถอดรื้อพรมแดนความรู้ : ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"

ระหว่างวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสหวิชาการ

โดยเปิดรับบทความทางวิชาการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://ntbac2018.udru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
โทร 042-211040-59 ต่อ 1999

joomla template