HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน"

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://neunic2018.neu.ac.th

สำนักวิจัยและบริการวิชาการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 043-222959-61 ต่อ 122

joomla template