HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์เข้าประกวดในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย กำหนดจัดงาน

ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561

ณ อาคารเทพรัตน์สิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจ

ส่งใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/rGzeue

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
โทร 045353042

joomla template