HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และผู้สนใจทั่วไป นำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

เปิดรับบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งภาคการนำเสนอเป็นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ นำเสนอทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้

1. สาขาเกษตรศาสตร์  (พืชศาสตร์ / ประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สัตวศาสตร์ / ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

4. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้สนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนโดยการดาวโหลดแบบลงทะเบียน กรอกข้อมูล พร้อมจัดส่งแบบลงทะเบียน และบทความทางวิชาการ (.docx) มาทาง E-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

1. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 375-0-06600-0 ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ”

2. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” โดยผ่านระบบ Internet Banking)

 

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุม

1 บุคคลทั่วไป/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย

- ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 2,200 บาท / คน / เรื่อง

- ชำระค่าลงทะเบียนหลัง วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 2,500 บาท / คน / เรื่อง

2 นิสิต/นักศึกษา

- ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 1,200 บาท / คน / เรื่อง

- ชำระค่าลงทะเบียนหลัง วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 1,500 บาท / คน / เรื่อง 

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่

- ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561        คนละ 800 บาท

 

เอกสารดาวโหลด: แบบลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ (สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ) / แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงานวิชาการ) / กำหนดการการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561


เมื่อทำการสั่งจ่ายหรือโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบไฟล์ใบสลิบการสั่งจ่ายผ่านระบบ หรือส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410, 08 6309 9373 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


บทความทางวิชาการที่ผ่านการประเมินให้สามารถขึ้นนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางการประชุมวิชาการจะแจ้งผลตอบรับให้ทราบ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.conference.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=19653

joomla template