HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช.และ JSPS เปืดรับข้อสมัคร

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น

ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน  ในการนี้ขอแจ้งกำหนด

ปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม

ประจำปี 2562 ในสาขา Social Sciences and Humannities และ Natural Sciences

โดยส่งใบสมัครมายัง กองการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จนถึง 5 กันยายน 2561


เว็บไซต์ www.nrms.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองการต่างประเทศ
โทร 02561-2445 ต่อ 207

joomla template