HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.ร่วมกับ Medresnet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี"

วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง"การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี" (Good Clinical Practice : GCP)

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง VIP3

สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยได้รับความสนใจ

จากคณาจารย์ นักวิจัย ทั้งภายในและเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template