HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มสธ.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 7 หลักสูตร คือ

1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6

2.เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 3-4

3.การวิเคราะห์ข้อมูลและการการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9-10

4.การทำวิจัยออนไลน์ 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 9-10

5.การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคล (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6

6.เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6

7.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.drmanage.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

โทร 0875045068


joomla template