HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สบวพ.ร่วมกับ Medresnet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี"

There are no translations available.

21 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี" (Good Clinical

Practice : GCP) ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง VIP3 สุรสัมนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

joomla template