HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัย ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม เข้าร่วมพัฒนา

ศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยเน้นทำงานเชิงสหสาขาวิชา ผ่านระบบพหุเมธาจารย์

(Multi Mentoring System) ที่มีเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ

เป็นผู้ให้คำแนะนำ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนทางระบบและส่ง concept paper มาทาง email

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 097-2591646

joomla template