HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น  (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS)

มีความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการประชุม HOPE Meeting  ครั้งที่ 11

ในสาขาฟิสิกส์  เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตศึกษาในภูมิภาคสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยน

ความรู้ในสาขาต่างๆ


ในการนี้ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปรัญญาเอก/นักวิจัยรุ่นเยาว์ (จบการศึกษาป.เอก

ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561) และไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุม HOPE Meeting

ในครั้งที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวน 1 คน โดยขอส่งใบสมัครมายังกองการการต่างประเทศ

วช. ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม www.nrct.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองการต่างประเทศ
โทร 02-5612445  ต่อ 207

joomla template