HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

เปิดรับสมัครทุน คปก. แบบกลุ่ม

ในปีงบประมาณ 2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้จัดสรร “ทุน คปก. แบบกลุ่ม” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยข้ามศาสตร์และเกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงนักศึกษามีความรู้แนวลึกและประสบการณ์แนวกว้าง

กลุ่มวิจัย

1. อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย (1 ท่าน)

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกลุ่ม จำนวน 1- 3 ท่าน (รวมหัวหน้ากลุ่มแล้วไม่เกิน 4 ท่าน)

3. นักศึกษา จำนวน ไม่เกิน 4 คนต่อปีที่ทำวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายใต้โจทย์วิจัยใหญ่

“หัวหน้ากลุ่ม ควรมีประสบการณ์การนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ หรือมีประสบการณ์การทำงานกับภาคการใช้งาน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น)”

การสมัคร และการพิจารณา
อาจารย์หัวหน้ากลุ่มเสนอ รายละเอียดงานวิจัย ดังนี้

1.CV ของหัวหน้ากลุ่มวิจัย

2.โจทย์วิจัยใหญ่ 1 โจทย์ และ แนวคิดงานวิจัย (ไม่เกินหนึ่งหน้า A4)

3.รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในกลุ่ม

4.หัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภายใต้หัวข้อใหญ่สำหรับนักศึกษาไม่เกิน 4 เรื่อง

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

 

สมัครได้ที่ http://rgj.trf.or.th/rgjgroup/

(คปก.เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีงบประมาณ)

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์


joomla template