HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยสอดรับกับความต้องการและนโยบายการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งจัดทำโดยสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ดังนั้น สกว.จึงเห็นควรสนับสนุนทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ตามประเด็นโจทย์วิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ดังนี้

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

 1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
 2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
 3. ระบบโลจิสติกส์
 4. การบริการมูลค่าสูง
 5. พลังงาน

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 1. สังคมสูงวัย และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
 2. คนไทยในศตวรรษที่ 21
 3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
 4. การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
 5. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทรศัพท์ 0 2278 8253 (ชลนภา)
  โทรสาร 0 2278 8248
  E-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยจะถือวันประทับตราและการลงทะเบียนในระบบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ และจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

joomla template