HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 3)

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  ปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 3) โดยมีหัวข้อวิจัยดังนี้

ด้านอนุรักษ์พลังงาน 1 หัวข้อวิจัย

1. ทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน

​การวิเคราะห์เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานที่ประเทศไทยมีความพร้อมและมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเลือกเทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์เชิงลึกค้นหาช่องว่าง เพื่อเสนอประเด็นวิจัย พร้อมทั้งรายละเอียดขอบเขตงานที่จะเติมเต็มให้ทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดผลงาน/องค์ความรู้ที่จะนำไปขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้​


ด้านพลังงานทดแทน  2 หัวข้อวิจัย

1.  ทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
​การวิเคราะห์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีความพร้อมและมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และเลือกเทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์เชิงลึกค้นหาช่องว่าง เพื่อเสนอประเด็นวิจัย พร้อมทั้งรายละเอียดขอบเขตงานที่จะเติมเต็มให้ทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดผลงาน/องค์ความรู้ที่จะนำไปขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันตลาดโลกได้
2. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
​เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ ที่เชื่อมโยงโจทย์ธุรกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เช่น การนำไปสู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต BESS ที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมหรือเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า การพัฒนามาตรฐาน เพื่อเตรียมศูนย์ทดสอบ (Energy storage performance testing) เป็นต้น
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
โดยสนพ.จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายวิทวัส  เถาจำปา
ผู้ประสานงานแม่ข่ายวิจัยภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โทร 044-224-847, 094-541-4795​
​​

joomla template