HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สวก.ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดทำกรอบการวิจัย

ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปี

งบประมาณ 2562 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่า

และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า พืชสวน/พืชไร่ สมุนไพรไทย

สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจง

กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วม

กิจกรรมดังนี้

1.ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก

2.ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

3.ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

4.ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงทะเบียนได้ที่ www.arda.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักสนับสนุนงานวิจัย

โทร 025797435 ต่อ 3204-3219

joomla template