HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์

และการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง ในวันที่ 17 -20 กันยายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา


ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียน 5,500 บาท สามารถส่งแบบ

ลงทะเบียนกลับมายังศูนย์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

หน่วยฝึกอบรม

โทร 025646700 ต่อ 3379-3382

joomla template