HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

อบรมหลักสูตรการประเมินโครงการวิจัย รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เป็นประธานในพีธีเปิดอบรม โครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 12 และบรรยาย

เรื่อง “กรอบการวิจัยของประเทศในการนำส่งตัวชี้วัดของประเทศ” โดยมี รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญจากการประเมินโครงการ” โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ การบรรยาย

เรื่อง “กรอบแนวคิดการประเมินและเครื่องมือสำหรับการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและกรณีศึกษา”

โดย ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประเมิน โดย

ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง, ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข ซึ่งการจัดงานดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินงานวิจัย

และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

โดยได้รับความสนใจจาก นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 100 คน

ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา

คลิกที่นี่ เพื่อชมรูปภาพกิจกรรม

joomla template