HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วช.จับมือมทส. อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

There are no translations available.

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”

(Research Manager: RM) รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก

รศ. ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด

เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถบริหารจัดการงานวิจัย

เช่น ด้านพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการติดตามประเมินผล

ด้านการติดต่อประสานงานโครงการ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงการติดตาม ประเมินผล

ความก้าวหน้าของงานวิจัยและการจัดทำรายงานรูปเล่มให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง

ซึ่งได้รับความสนใจจาก นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 100 คน

ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพกิจกรรม

joomla template