HOT NEWS

PDFPrintE-mail

อบรมหลักสูตรการประเมินโครงการวิจัย รุ่นที่ 12

There are no translations available.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพีธีเปิดอบรม โครงการ “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 12 และบรรยาย เรื่อง “กรอบการวิจัยของประเทศในการนำส่งตัวชี้วัดของประเทศ” โดยมี รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญจากการประเมินโครงการ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ การบรรยาย เรื่อง “กรอบแนวคิดการประเมินและเครื่องมือสำหรับการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและกรณีศึกษา” โดย ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประเมิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง, ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินงานวิจัยและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยได้รับความสนใจจาก นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template