HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช.จับมือมทส. อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถบริหารจัดการงานวิจัย เช่น ด้านพัสดุ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการติดต่อประสานงานโครงการ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของงานวิจัยและการจัดทำรายงานรูปเล่มให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ซึ่งได้รับความสนใจจาก นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template