HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส.ได้รับคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์มทส. ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น

ด้านการวิจัยและด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

ด้านการวิจัย จำนวน 2 ท่าน
1.Professor Dr.Sergey Meleshko


2.รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา

 

ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 ท่าน
1.ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

 

โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

joomla template