HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศ (TTSF) เปิดรับพิจารณา

คัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ 25 พ.ศ.2561 และขอเชิญส่งใบสมัครขอรับทุนและส่งแบบฟอร์มมาที่

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 02-5647000 ต่อ 81815 โทรสาร 02-6448134

กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2561


joomla template