HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสาร SAU Journal of Science & Technology

ด้วยวารสาร SAU Journal of Science & Technology  ได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูล

ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่  2 ฉบับ/ปี ดังนี้ ฉบับที่ 1

(มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  และอื่นๆ  ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์

(วิชาการ) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://saujournallst.sau.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-8074500 ต่อ 404

joomla template