HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

 

วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและ

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมการทำวิจัยในมนุษย์

หัวข้อ “การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์” จัดโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์และทำวิจัยอย่างถูกต้อง

ตามหลักจริยธรรม ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา


joomla template