HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการ

และวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

ระดับภูมิภาค  และระดับนานาชาติ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

จำนวน 3 รายการ (www.psaku.org)


1. การประชุมวิชาการ 7th International Social Sciences and Business

Research Conference ระหว่างวันที่ 17 -20 ตุลาคม 2561


2.8th National and International Conference on Humunities and

Social Sciences ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561


3.การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561


สอบถามข้อมูลได้ที่

กุลนรี มณีโชติ

ผู้จัดการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทร 092-409-5030

joomla template