HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัยและวารสาร

พิฆเนศวร์สาร ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี

การอ้างอิงวารไทย กลุ่มที่ 2  กำหนดตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจส่ง

บทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่

http://tci-thaijo.org/index.php/bandditvijai และ

https://tci-thaijo.org/index.php/pikanasan


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร 053-885990

joomla template