HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร ดังนี้

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561  (3วัน)  ค่าลงทะเบียน 5500 บาท

2. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 6- 7 ธันวาคม 2561 (2วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

สามารถดูรายละเอียดเข้ารับการอบรมได้ที่ สมาคมส่งเสริมการวิจัย หรือ www.rpa.or.th

joomla template