HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ปปช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงาน ปปช.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำนวน 3 โครงการ แก่บุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้


1. โครงการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและ

พัฒนากลไลการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย งบประมาณ 1,000,000 บาท


2.โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

ในกระบวนการค้ามนุษย์และลักลอบขนคนเข้าเมือง งบประมาณ 1,200,000 บาท


3.โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฏหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม งบประมาณ 1,000,000 บาท


โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งอาภรณ์

โทร 02-5284800 ต่อ 4702

www.nacc.go.th

joomla template