HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จ

พระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 114 ปี "จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย"

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

(อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยแบ่งเป็นภาคโปสเตอร์ 40 บทความ
และภาคบรรยาย 40 บทความ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 039-319111 ต่อ 10801
086-4402639
joomla template