HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ทุนทำวิจัยต่างประเทศ Short-term research scholarship (Inbound/Outbound)

ประกาศ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ พ.ศ. 2561 02 .. 2561

แบบฟอร์ม

แบบขออนุมัติรับทำทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 10 ม.ค. 2562

- แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) 10 ม.ค. 2562

- แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี 10 ม.ค. 2562

- แบบส่งผลงานทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 10 ม.ค. 2562

joomla template