HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ทุนทำวิจัยต่างประเทศ Short-term research scholarship (Inbound/Outbound)

ประกาศ

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 2561 02 . . 2561

แบบฟอร์ม

- แบบขออนุมัติรับทุนทำวิจัยระยะสั้นในประเทศ 10 ม.ค. 2562

- แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) 10 ม.ค. 2562

- แบบฟอร์มการขอเปิดวัย10 ม.ค. 2562

- แบบส่งผลงานทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ10 ม.ค. 2562

joomla template