HOT NEWS

PDFPrintE-mail

MOU การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System.

There are no translations available.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ

และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ

“การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา”

 

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน

 

การวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายวิชาการ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยมีผู้บริหาร

 

สถาบันอุดมศึกษา 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มภาคใต้ 3 สถาบัน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

5 สถาบัน กลุ่มภาคเหนือ 6 สถาบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน

 

กลุ่มภาคกลาง 25 สถาบัน และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 สถาบัน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

joomla template