HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดทำวารสารผลิตกรรมการเกษตร

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยด้านเกษตรหรือเทคโนโลยีด้านเกษตร

มีกำหนดพิมพ์ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) โดยกำหนดออกในเดือนมกราคม

พฤษภาคมและกันยายนของทุกปี  โดยเริ่มเผยแพร่ฉบับแรกในเดือนมกราคม 2562

เป็นต้นไป สามารถเสนอบทความผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://jap.mju.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 053-873618

joomla template