HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มทส. ร่วมลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561) รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

นำคณะวิจัยศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง (Center for advanced nanomaterials

and characterization) นำโดย ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา

รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะนักวิจัยประจำศูนย์ฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ

และแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี (ระยะที่ 3)

(Research Network NANOTEC, RNN) ณ ห้อง Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพฯ


ทั้งนี้ในงานมี ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) กล่าวถึง

ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการ RNN และนายเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการบริหาร ศน. กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะนักวิจัยจากศูนย์เครือข่ายฯ นอกจากนี้ในงาน

มีการจัดบูธแสดงผลงานวิจัยในแต่ละขอบข่ายการวิจัย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ

Nanovation Talk – “นวัตกรรมนาโนขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดยนักวิจัย ศน.

อาจารย์ผู้ร่วมโครงการศูนย์เครือข่ายฯ และ ผู้ประกอบการ ในช่วงบ่ายมีการประชุม kick off meeting

ร่วมกันระหว่าง ศน. และหัวหน้าศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อทำแนะนำและทำความเข้าใจในการดำเนินการ

ของโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ต่อไป

 

โดย มทส. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายของโครงการ RNN

ซึ่งศูนย์เครือข่ายวัสดุนาโนและการวิเคราะห์ขั้นสูง ของ มทส. จะทำการพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุนาโนด้านระบบกักเก็บพลังงานตามแผนพลังงาน

ของประเทศไทย อาทิเช่น ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (supercapacitor) ระบบกักเก็บพลังไฮโดรเจน

(hydrogen storage) โซลาร์เซลล์ (Solar cell) รวมถึงเน้นการวิเคราะห์มาตรวิทยาสำหรับอุตสาหกรรม

และการศึกษาวัสดุที่สังเคราะห์โดยนักวิจัยร่วมโครงการ และวัสดุมาตรฐานจากศูนย์นาโนเทคโนโลยี

แห่งชาติ โดยจะมีการดำเนินการวิจัยเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564

http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20181004

joomla template