HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย วิชาการ นวัตกรรมโครงการ

แผนงานสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(สอจร.อิสานล่าง) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

จัดประชุมสัมมนาวิชาการ "ก้าวหน้าสู่จังหวัดที่ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บจากจราจรทางบก

อย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

สามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มติม
โทร 094-9589696

joomla template