HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ

ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำหรับบุคลากร

สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถแจ้งยืนยันเข้าร่วมได้

ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ลงทะเบียนได้ที่ http://nhesse3.udru.ac.th

joomla template