HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเผยแพร่บทความวิจัย Mangrai Saan

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิททยาลัยราชภัฏเชียงรายได้

จัดพิมพ์วารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) เดิมชื่อ Journal of

Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong

Region  โดยได้เผยแพร่บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดการเผยแพร่จำนวน 2 เล่ม/ปี

ซึ่งเป็นวารสารจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
โทรศัพท์ 053-776031

joomla template