HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับนายดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นายดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานการวิจัย

จากงานประจำในระบบการศึกษาไทยยอดเยี่ยม เรื่อง “การพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน”​

ในการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

joomla template